ALGEMENE UITLEENVOORWAARDEN VAN KUNSTKERK HEERHUGOWAARD (STICHTING ARTOTHEEK HEERHUGOWAARD) - BEDRIJVEN

1. Het abonnement kan op elke datum ingaan of worden aangepast. Het abonnement duurt tenminste twaalf maanden en wordt stilzwijgend verlengd.

2. Het abonnement geeft recht op lenen van kunstwerken overeenkomstig de offerte, dit kan met of zonder spaartegoed. Het spaartegoed kan uitsluitend worden gebruikt voor aankoop van kunstwerken die eigendom zijn van de Kunstkerk, of voor werken die door de Kunstkerk in consignatie zijn genomen.

3. Na legitimatie en ondertekening van de overeenkomst, kan werk worden uitgezocht en meegenomen. De abonnee ontvangt een jaarfactuur of een halfjaarfactuur, deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan. De uitleenperiode is vastgesteld op 1 jaar. De abonnee heeft recht het geleende werk op ieder tijdstip binnen de termijn om te ruilen.

4. Het abonnement geeft recht de geleende kunstwerken, met uitzondering van enkele door derden aan de Kunstkerk ter beschikking gestelde werken, te kopen.

5. De abonnee die een werk geleend heeft, heeft het eerste recht van koop.

6. De werken mogen niet in de directe nabijheid van een warmtebron, of in een vochtige omgeving worden geplaatst, en mogen niet aan direct zonlicht worden blootgesteld. Het is aan te raden de werken ingepakt te vervoeren. Achter glas ingelijst werk dient met een uitgewrongen zeem - niet met een glansmiddel – te worden afgenomen.

7. De abonnee is in principe aansprakelijk voor schade aan, vermissing van, of verloren gaan van het werk tijdens de uitleenperiode. De abonnee is verplicht in geval van beschadiging, vermissing of verloren gaan van werken de Kunstkerk onmiddellijk op de hoogte te stellen. Herstelwerkzaamheden of andere bewerkingen mogen niet worden verricht.

8. De abonnee dient zo spoedig mogelijk een adreswijziging aan de Kunstkerk te melden.

9. Maakt de abonnee geen gebruik van de mogelijkheid tot lenen, dan is de abonnee toch abonnementsgeld verschuldigd.

10. Bij te laat inleveren van werken kan de Kunstkerk een boete in rekening brengen overeenkomstig het tarief dat geldt op het moment van inleveren.

11. Omruilen kan geweigerd worden als er achterstand van betaling is.

12. De Kunstkerk heeft het recht een abonnee die zich niet houdt aan de Uitleenvoorwaarden, te schorsen als abonnee.

13. Alle door de Kunstkerk te maken incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, teneinde de door de abonnee verschuldigde bedragen te innen, komen voor rekening van de abonnee.

14. De opzegtermijn bedraagt een maand. De abonnee is verplicht de geleende werken aan het einde van de abonnementsperiode bij de Kunstkerk in te leveren. Bij niet tijdige terugbezorging wordt de opzegging niet van kracht.

15. De werken zijn eigendom van de Kunstkerk, van de kunstenaar die de werken in consignatie heeft gegeven, of van de gemeente Heerhugowaard.

16. In alle gevallen oefent de Kunstkerk uit eigen hoofde en namens de kunstenaar of de gemeente Heerhugowaard het eigendomsrecht uit.

Door ondertekening van de overeenkomst verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden. Naast een geldig legitimatiebewijs is ook een uittreksel van de Kamer van Koophandel nodig, en, als u geen beslissingsbevoegdheid heeft, een machtiging van uw directie.

1 maart 2011

Prijswijzigingen voorbehouden.